யா/கைதடி நாவற்குழி அ.த.க பாடசாலை தென்மராட்சிக் கல்வி வலயத்தில் அமைந்துள்ள வகை-2 பாடசாலையாகும்.

கல்வி அமைச்சினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிகஸ்டப் பாடசாலைகளுள் இதுவுமொன்றாகும்.

ஸ்ரீ மகாவிஸ்ணு வித்தியாலயம் என்ற பெயரில் 1959ம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பாடசாலை ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவுசெய்துள்ளது.


Our Recently Achievements

PROVINCIAL LEVEL ENGLISH DAY  COMPETITION-2011

Miss.Sayanthi Mahalingan(செல்வி சயந்தி மகாலிங்கம் )

FIRST place-COPY WRITING

மாகாணமட்ட தமிழ்தினப்போட்டி-2011


kFlthrfk; (Motto)

fy;tpAk; fiyfSk; ftpDw tsu;f

Nehf;F (Vision)

khwptUk; cyfpd; rthy;fis Vw;W r%fj;Jld; nghUe;jp thof;$ba cd;dj gpui[fis cUthf;Fjy;.

gzp (Mission)

fiyj;jpl;l mKyhf;fj;jpd; mbg;gilapy; mwpT,jpwd;,kdg;ghq;F vd;gtw;iw cau;j;Jk; tifapy; etPdg; ghq;Fldhd fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;by; <LgLjy;.